Klubbhuset kl 20:00

Sakliste   Referat

 1. Opning av møtet
  1. Leiar helsar velkomen
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Val av
  1. Møteleiar
  2. Skrivar
  3. To til å skrive under møtebok
 3. Årsmeldingar
  1. Hovudstyret
  2. Alpint
  3. Fotball
  4. Friidrett
  5. Handball
  6. Langrenn
  7. Sommarcamp
 4. Rekneskap og budsjett
  1. Hovudstyret. Rekneskap og budsjett.
  2. Alpint. Rekneskap og budsjett.
  3. Fotball. Rekneskap og budsjett.
  4. Friidrett. Rekneskap og budsjett.
  5. Handball. Rekneskap og budsjett.
  6. Langrenn. Rekneskap og budsjett.
  7. Sommarcamp. Rekneskap og budsjett.
  8. Idrettslaget
 5. Endring av lovene
  1. §15 punkt 10 b: Tal på revisorar. Framlegg til ny ordlyd:
   "Ein eller to revisorar, ein revisor er nok dersom idrettslaget nyttar autorisert reknskapsførar."
 6. Medlemskontingent
  Innstilling: Inga endring av kontingenten
 7. Val etter lovene
  1. Hovudstyret
  2. Gruppene
  3. Eid idrettspark
  4. Eid Idrettsråd
   1. Representant i styret
   2. Utsendingar til årsmøtet 16.03
  5. Utsending til krinstinget 14.04
  6. Valnemda

Saker som skal takast opp på årsmøtet må være styret i hende seinast tysdag 27. februar

Sakliste vil bli oppdatert fortløpande.

Styret