Hovudutval for kultur, idrett og inkludering har i møte 28.05.2024 tildelt søkte midlar for rehabilitering av klubbhuset. Tildelte midlar vil sei 1 135 000 kr. Viser til dette møtet si nettside der de kan finne møteprotokollen. Utvalsmøte (elementscloud.no)

Her blir det høve til mykje dugnadsinnsats. :)

Dugnad ved klubbhuset kl 17-20

  • Sette knottar på stolbein.
  • Vedlikehald av gjerdet mot nord, dersom enga er slegen.
  • Oppsetting av netting mellom sandbaner og fylkesveg.
  • Spyling og impregnering av altan.
  • Pussing og beising av toppbord på rekkverk.

Haugen idrettslag har ekstraordinært årsmøte 27.06.2024.
Stad: Klubbhuset i Hjalmavegen 26
Tid: Kl 20

Sakliste

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Endring av idrettslagets lov
  3. Val av nestleiar

Sak 2. Endring av idrettslagets lov

Idrettslagets lov vedteken 19.08.2021, eksisterande §16 punkt 14a

14. gjere følgjande val:

a) styre med leiar, nestleiar, tre styremedlemmar og eit varamedlem, alle for to år om gangen.

 

Framlegg til ny §16 punkt 14a

14. gjere følgjande val:

a) styre med leiar, nestleiar, fire styremedlemmar og eit varamedlem, alle for to år om gangen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styret