Klubbhuset kl 19:30

Sakliste

 1. Setting av møtet
 2. Årsmeldingar
 3. Rekneskap
 4. Budsjett
 5. Medlemskontingent og treningsavgift
 6. Organisasjonsplan
 7. Val etter lovene

Sak 1 Setting av møtet

 1. Leiar helsar velkomen
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Godkjenning av dei røysteføre
 4. Val av
  1. Møteleiar
  2. Skrivar
  3. To til å skrive under møteboka

Sak 2. Årsmeldingar

 1. Hovudstyret
 2. Alpingruppa
 3. Fotballgruppa
 4. Friidrettsgruppa
 5. Langrennsgruppa

Tilråding frå hovudstyret
Dei framlagde årsmeldingane gjev eit sant bilde av aktiviteten og vert godkjente.

Sak 3. Rekneskap

 1. Gruppene
 2. Idrettslaget
 3. Balansen
 4. Uttale frå kontrollutvalet

Tilråding frå hovudstyret
Det framlagde rekneskapet vert godkjent og underskotet på kr 657 801,04 skal dekkast av eigenkapitalen.

Sak 4. Budsjett

 1. Hovudstyret
 2. Alpingruppa
 3. Fotballgruppa
 4. Friidrettsgruppa
 5. Langrennsgruppa

Tilråding frå hovudstyret
Dei framlagde budsjetta vert godkjente.

Sak 5. Medlemskontingent og treningsavgift

A: Medlemskontingent

Noværande satsar  
For aktive/tillitsvalde over 18 år:                                     kr 250,-
For familie:                                                                     kr 450,-
For støttemedlem:                                                          kr 200,-

Tilråding frå hovudstyret
Ingen endring av medlemskontingenten.

B. Treningsavgift

Tilråding frå hovudstyret
Hovudstyret får fullmakt til å godkjenne treningsavgiftene i gruppene.

Sak 6. Organisasjonsplan

Tilråding frå hovudstyret
Organisasjonsplanen blir oppdatert slik at den stemmer med idrettslagets lov, idrettslagets organisering og særforbunda sin organisering.

Haugen idrettslag, organisasjonsplan

Planen er utforma på bakgrunn av idrettslagets lov og viser følgjande:

 • Idrettslagets styre og faste utval.
 • Gruppene til idrettslaget.
 • Organisasjonar som idrettslaget har representantar til.
 • Kva organ som vel/utnemnar dei ulike styra/utvala.

Haugen idrettslag har følgjande grupper
fotball, friidrett, ski, ski-langrenn og ski-alpint.
Utval og representantar som er knytt til eit styre blir utnemd av det styret.

Sak 7. Val etter lovene

Innstilling frå valnemda
Trude Dalset
Hege Kristin Lillestøl Naustdal
Thomas Heimsæter

Namn                                 verv                                           Periode

Hovudstyret

Arild Opsal                                leiar, tek attval                                           2023-2025
Øyvind Haugland                      tek attval                                                 2023-2025
Asgeir Bakke                          nestleiar                                           2022-2024
Hans Inge Lien Vereide                                                               2022-2024
Tone Anette Espe                                                                       2022-2024
Steven Johnsen                         1.vara                                                 2022-2024

Alpingruppa

Anders Engeland                    leiar, tek attval                                           2023-2025
Peder Felde                           tek attval                                           2023-2025
Marianne Kjørstad                   tek attval                                            2023-2025
Mari-Janne Henden Rand                                                           2022-2024
Øystein Lødøen                                                                          2022-2024

Fotballgruppa

Ove Mikal Haveland                leiar, tek attval                                           2023-2025
Håvard Furnes                       ny                                           2023-2025
Kariann Lien Eide                    ny                                           2023-2025
Michelle Bruvoll                                                                          2022-2024
Christian Fjelle                                                                           2022-2024

Friidrett/trimgruppa

Asgeir Bakke                             leiar                                                 2022-2024
Kjell Folkestad                                                                            2022-2024
Tone Sætrenes Hellebust         ny                                           2023-2025
Kari-Ann H. Horne                  tek attval                                           2023-2025

Langrennsgruppa

Jan Stian Raudi                       leiar, tek attval                                           2023-2025
Ove Mikal Haveland                tek attval                                           2023-2025
Merete Smørdal                      tek attval                                           2023-2025
Kjell Folkestad                                                                   2022-2024
Reidun Smørdal Hjelle                                                                2022-2024

Kontrollutval

Nils Helge Løkling                  leiar, tek attval                                           2023-2025
Solveig Høydal                                                                           2022-2024
Arve Espe                              vara, ny                                           2023-2024

Valkomité

Trude Dalset                                                                    2022-2024
Hege Kristin Lillestøl Naustdal                                                    2022-2024
Thomas Heimsæter                                                                    2022-2024
Valkomiteen vel sjølv sin leiar innbyrdes.

Utsendingar til idrettsrådets årsmøte

Arild Opsal (som leiar)
Tone Anette Espe
Vara: Asgeir Bakke (som nestleiar)

Skigruppa

Tilråding frå hovudstyret
Årsmøtet vel styret til alpingruppa og styret til langrennsgruppa som styre til skigruppa, med leiar av alpingruppa som leiar og leiar av langrennsgruppa som nestleiar.